XIX Prezentacje Miniatur Skrzypcowych

XIX Prezentacje Miniatur Skrzypcowych

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu

Rada Rodziców przy PSM I st. w Sieradzu

 

CELE:

 • Umożliwienie najmłodszym skrzypkom publicznego występu i konfrontacji

z rówieśnikami.

 • Pozyskanie informacji na temat poziomu wykonawczego uczniów..

 • Przygotowanie do udziału w innych konkursach i koncertach .

 • Poznawanie nowej literatury skrzypcowej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W Prezentacjach biorą udział uczniowie klas I – III cyklu 6-letniego i I-II cyklu 4-letniego.

 • Każdy uczestnik wykonuje z pamięci dwie dowolnie wybrane miniatury skrzypcowe.

 • Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi akompaniatorami.

 

ORGANIZACJA PREZENTACJI:

 • Prezentacje odbędą się w PSM w Sieradzu w formie otwartego koncertu.

 • Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • Klasy I cyklu 6-letniego

 • Klasy II cyklu 6-letniego i klasy I cyklu 4-letniego

 • Klasa III cyklu 6-letniego i klasa II cyklu 4-letniego

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian podziału na kategorie

w zależności od ilości zgłoszeń.

 • W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 • Wykonawców oceniają nauczyciele wszystkich uczniów biorących udział

w Prezentacjach pod przewodnictwem – prof. Łukasza Błaszczyka z Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Nauczyciele maja prawo do wyróżnienia uczestników bez różnicowania miejsc.

 • Nauczyciel nie może oceniać własnego ucznia.

 • Ilość wyróżnionych osób określa przewodniczący po wysłuchaniu wszystkich uczestników danej grupy.

 • Przewodniczący Jury dysponuje ilością głosów od 1 do liczby oceniającychnauczycieli, a także ma prawo do przyznania Nagrody Specjalnej Przewodniczącego Jury.

 • Obrady jury, przydział nagród i wyróżnień są jawne, przeprowadzane

w obecności wszystkich członków jury.

 • Decyzje jury są ostateczne.

 • W związku z udziałem nauczycieli w pracach jury organizatorzy proszą

o zapewnienie dzieciom opieki w czasie trwania „Prezentacji”.

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe upominki, a uczniowie wyróżnieni nagrody. Ogłoszenie wyników, rozdanie upominków i nagród oraz koncert laureatów odbędą się w dniu występów uczniów po przesłuchaniu wszystkich grup. Obecność na uroczystości zakończenia jest obowiązkowa.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji występów w czasie trwania Prezentacji.

 • Wpisowe w wysokości 100 zł. należy wpłacić na konto:

 

Rada Rodziców przy PSM I st. w Sieradzu

58 9267 0006 0000 4398 3000 0010

Bank Spółdzielczy oddział w Sieradzu

z dopiskiem MINIATURY oraz imię i nazwisko dziecka

 

 • Zgłoszenia wypełnione komputerowo prosimy nadsyłać wyłącznie mailem na załączonej „ Karcie zgłoszenia” z kopią dowodu wpłaty wpisowego

i obowiązkowo podpisaną „ Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”

w terminie do 11 marca 2022 r na adres: festiwal@psmsieradz.pl

Karta zgłoszenia wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie szkoły www.psmsieradz.pl

 • Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Prezentacjach oraz dokładny harmonogram imprezy będzie podany do dnia 18 marca 2022 r na stronie internetowej szkoły.

 • W przypadku ograniczeń pandemicznych organizator zastrzega sobie prawo odwołania Prezentacji.

 • Wszystkie informacje dotyczące Prezentacji Miniatur znajdują się na stronie internetowej szkoły. https://www.psmsieradz.pllub pod numerami telefonu:

43 827 17 97; 692 830 294

 

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

Andrzej Grześkowiak

 
XIX Prezentacje Miniatur Skrzypcowych
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK