XIII Polski Festiwal Fletowy

XIII POLSKI FESTIWAL FLETOWY

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FLETOWY

Sieradz, 7 – 10 listopada 2021 r.

 

REGULAMIN

 

Organizator:

 • Centrum Edukacji Artystycznej

 

Współorganizatorzy, realizatorzy:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

 • Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu

 

Partnerzy:

 • Urząd Miasta Sieradza

 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu

 

Cele Festiwalu:

 • prezentacja dorobku artystycznego młodzieży,

 • poszerzenie wiedzy o technice wykonawczej gry na flecie poprzez wykłady, konsultacje metodyczne, koncerty oraz wymianę doświadczeń nauczycieli i uczniów,

 • poszerzanie i popularyzacja repertuaru fletowego,

 • umożliwienie młodym solistom sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych oraz poddanie ich profesjonalnej ocenie międzynarodowego jury.

 

Uczestnicy:

 

W Festiwalu mogą brać udział fleciści w czterech grupach:

 • grupa I – do 10 lat - ur. w 2011 r. i młodsi

 • grupa II – od 11 do 13 lat – ur. 2010 r. do 2008 r.

 • grupa III – od 14 do 16 lat – ur. 2007 r. do 2005 r.

 • grupa IV – od 17 do 19 lat – ur. 2004 r. do 2002 r.(z wyłączeniem studentów szkół wyższych)

 

Program:

GRUPA I

Uczestnik wykona:

a) dwie kontrastujące części sonaty barokowej (wolna, szybka) dopuszcza się wykonanie

z nut

b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część

formy cyklicznej).

 

 

GRUPA II

Uczestnik wykona:

a) sonatę barokową dopuszcza się wykonanie z nut

b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część

formy cyklicznej).

 

 

 

GRUPA III

Uczestnik wykona:

a)z pamięci dwie części (wolną i szybką)koncertu z listy poniżejlub innego koncertu z epoki baroku lub klasycyzmu

 • G. B. Pergolesi – Koncert G-dur

 • A. E. Gretry – Koncert C-dur

 • Ch. W. Gluck – Koncert G-dur

 • C. Stamitz – Koncert G-dur

 • J. Stamitz – Koncert C-dur

 • F. Benda – Koncerte-moll

 • J.J. Quantz – Koncert tzw. „Wojskowy” G-dur

 • J.J. Quantz – Koncert G-dur

 • J. J. Quantz – Koncert D-dur

 • J. Haydn Koncert D-dur

 • A. Vivaldi – Koncert c-moll

b) jeden z następujących utworów do wyboru (lista proponowanych utworów nie jest obligatoryjna) lub inną

miniaturę z akompaniamentem fortepianu(dopuszcza się wykonanie z nut).

 • G. Faure – Fantazja

 • G. Hüe – Fantazja

 • Ph. Gaubert – Nocturne et Allegretto Scherzando

 • P. Taffanel – Andante Pastoral et Scherzettino

 • G. Enescu – Cantabile et Presto

 • L. Ganne – Andante et Scherzo

 • F. Mendelssohn – BartholdyRondo capriccioso op. 14

 • C. Reinecke – Ballada

 • W.PoppFantazja Rigoletto

 

Grupa IV

Uczestnik wykona:

a)z pamięci dwie części (wolną i szybką)koncertu (można skorzystać z listy jak w grupie III lub innego koncertu z epoki baroku lub klasycyzmu lub:

 • W. A. Mozart – Koncert G-dur lub D-dur

 • F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur

b) dowolny jeden utwór z akompaniamentem może byćz listy proponowanej w grupie III (dopuszcza się

wykonanie z nut)

c)utwór na flet solo z XX-XXI wieku (dopuszcza się wykonanie z nut). Poniżej lista proponowanych utworów

(nie jest obligatoryjna):

 • E. Bozza – Image na flet solo op. 38

 • P. Hindemith – Acht Stucke Pour Flute

 • P.O. Ferroud – Trais Pieces Pour Flute część III – Toan Yan

 • K. Zgraja – Jedna z trzech etiud wirtuozowskich Flamenco – Studien na Fleto Solo

 • O. Hans – Improwizacja na fleto solo

 • G. Pstrokońska-Nawratil - Eco Per Flauto

 • L. de Lorenzo – Suita mitologiczna na fleto solo op. 38 nr 2 – Marsyas lub nr 3 Apollo

 • D. Lipatti – Introduction Et Allegro Pour Flute Solo

 • M. Kędziora – Plaudens na fleto solo

 • M. Arnold – Fantazja na flet op. 89

 • M. Stern - Iberica

 

 

 

 

Jury

Uczestników będzie oceniać międzynarodowe Jury składające się z profesorów Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Decyzje Jury są ostateczne.

W Festiwalu nie mogą brać udziału uczniowie Jurorów.

 

Kryteria oceny uczestników:

 1. Poziom warsztatowo-techniczny (jakość dźwięku, biegłość palcowa)

 2. Poziom muzycznego i technicznego przygotowania repertuaru od strony stylistycznej.

 3. Ogólne uzdolnienia muzyczne (wrażenie artystyczne).

 

Kryteria przyznawania nagród:

Jury będzie oceniało występy uczestników w skali od 1 do 25 punktów.

Jury przyzna nagrody rzeczowe lub pieniężne najlepszym uczestnikom festiwalu, którzy osiągnęli najwyższą punktację.

Nagrodę główną może otrzymać uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów.

Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród pozaregulaminowych oraz wyróżnień dla nauczycieli i akompaniatorów.

Laureaci konkursu otrzymują uprawnienia, o których jest mowa w:

- art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego

w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną),
- art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół

ponadpodstawowych) lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy (sposób przeliczania na punkty

poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

Laureaci Festiwalu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów w dniu 10.11.2021 r.

 

Organizacja festiwalu:

 1. Festiwal odbędzie się w dniach 07 - 10.11.2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu

 2. Organizacją Festiwalu zajmuje się Biuro Organizacyjne mieszczące się w PSM I st. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 48, tel. +48 43 827 17 97; 502 053 897

Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej: www.psmsieradz.pl

 1. W ramach Festiwalu odbędą się konsultacje, wykłady, dyskusje, przesłuchania oraz koncerty.

 2. Festiwal odbędzie się z udziałem publiczności.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, odtwarzania i publicznego udostępniania występów artystycznych.

 4. Zgłoszenia na Festiwal należy nadesłać do dnia 15 października 2021r. na załączonym formularzu na adres

poczty elektronicznej sekretariat@psmsieradz.pl

 1. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu zgłoszenia.

 2. Wpisowe w wysokości 200,- zł. wnoszą tylko uczestnicy spoza Polski na konto:

Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu

w PEKAO S.A. O/Sieradz

nr 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.

Zgłoszenia bez wpisowego nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

 1. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.

 2. Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom i nie pokrywają kosztów transportu. Adresy

i telefony hoteli na stronie Urzędu Miasta w Sieradzu www.umsieradz.pl

 1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz dokładny harmonogram podany będzie

do dnia 22 października 2021 r. na stronie internetowej.

 

Kierownictwo artystyczne: prof. Antoni Wierzbiński

 

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

Andrzej Grześkowiak

 

 
 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK