Informacje dla kandydatów

 

Zarządzenie nr 8/2021 dyrektora PSM I st. w Sieradzu z dn. 22.03.2021 r.

Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm., i Rozporzą­dzenia MKiDN z dn. 12.04.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicz­nych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 12.04.2019 r. poz. 686) i szkolnego Regulaminu Rekrutacji ogłaszam nabór kandydatów do PSM I st. w Sieradzu na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyjęcie należy składać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie interneto­wej www.psmsieradz.pl do 20 maja 2021 r. do godziny 15:00.

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata ustalam na dzień 22.05.2021 r.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o dokładnej godzinie badania.

                                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                              Andrzej Grześkowiak

 

Informacje uzupełniające:

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2021/2022 rozpoczęta.

Wniosek wypełnić należy elektronicznie klikając TUTAJ

a następnie przesłać automatycznie formularz do szkoły do dnia 20 maja 2021 r. do godziny 15:00.

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata ustalone zostało na dzień 22.05.2021 r.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o dokładnej godzinie badania.

Kandydat stawiając się na badaniu uzdolnień muzycznych do złożonego wcześniej drogą elektroniczną wniosku dołącza następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej (obowiązkowo)
  2. Inne dokumenty (zgodnie ze stanem faktycznym) :
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki (w przypadku dziecka 5-6 letniego);
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem lub akt zgonu rodzica lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej lub zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności jednego z rodziców,
  • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, z m.)

Dokumenty składane są w oryginale lub w poświadczonej za zgodność kopii ( poświadczenie notarialne lub w postaci urzędowo poświadczonego odpisu czy wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

 

Wypełnij formularz

 

Przykładowy przebieg badania uzdolnień muzycznych kandydatów do PSM I st. w Sieradzu

w

 

Klasa perkusji

Klasa trąbki

Klasa saksofonu

Klasa klarnetu

Klasa akordeonu

Klasa fletu

Klasa wiolonczeli

Klasa gitary

Klasa skrzypiec

Klasa fortepianu

XIX Prezentacje Miniatur Skrzypcowych
Biuletyn Informacji Publicznej © 2022  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK