Regulamin Rekrutacji Kandydatów do PSM I st. w Sieradzu

Regulamin rekrutacji kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Sieradzu
(podstawa prawna: Ustawa o Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2019.1148
z późn. zm.), Rozporządzenie MKiDN z dn. 09 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i
trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz. U. 2019 r. poz. 686 z późn. zm.)
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły
muzycznej I st. jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat i nie
przekroczenie 16 roku życia w tym:
a) na cykl sześcioletni – ukończenie 7 lat i nie przekroczenie 10 roku życia,
b) na cykl czteroletni – ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
2. W szczególnych przypadkach dyrektor może zdecydować o zakwalifikowaniu
kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat pod warunkiem
posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej
dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;
3. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Do wniosku dołączają
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole
muzycznej oraz inne oświadczenia ( zgodnie ze stanem faktycznym) wskazane we
wniosku.
a) zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej
dojrzałości dziecka do podjęcia nauki (w przypadku dziecka 6 letniego)
b) oświadczenie o wielodzietności kandydata – zał. Nr.1
c) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – zał. Nr.2
4. Wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej składa się w terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin składania wniosku powinien
obejmować co najmniej 14 dni przypadających w okresie od dnia 1 lutego do
najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, i upływać nie
później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania
przydatności lub egzaminu wstępnego.
5. Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach
przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie
Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
6. Szkoła może zorganizować zajęcia przygotowawcze do badania przydatności oraz
inne formy poradnictwa w terminie ustalonym przez dyrektora.
7. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje komisję
rekrutacyjną składającą się z nauczycieli PSM I st. w Sieradzu. Termin
przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego powinien
przypadać w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane.
8. Badanie indywidualne obejmuje:
a) sprawdzenie uzdolnień muzycznych - poczucie rytmu, słuch muzyczny, pamięć
muzyczna,
b) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na instrumencie,
9. Komisja ocenia predyspozycje kandydata w skali 30 punktowej. Do
zakwalifikowania kandydata niezbędne jest uzyskanie 20 punktów.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – zał. Nr 3
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.
10.Komisja może zaproponować w uzgodnieniu z kandydatem, lub rodzicem inny
instrument niż wybrany przez kandydata.
11. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku
przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej publicznej szkoły
podejmuje dyrektor szkoły w oparciu o egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów:
instrument główny i kształcenie słuchu, oraz przez ustalenie przez komisje
predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której
kandydat ma być przyjęty. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego
jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
12.Z przebiegu badania przydatności i egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza
protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów
niezakwalifikowanych.
13.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do szkoły odbywa się w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzania badania przydatności poprzez umieszczenie listy na terenie
szkoły.
14.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły odbywa się w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego
rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
15.Liczba przyjętych do szkoły kandydatów zależna jest od możliwości
organizacyjnych szkoły. Zakwalifikowanie ucznia przez komisję nie gwarantuje
przyjęcia do szkoły.
16.Odwołanie rodziców lub prawnych opiekunów może dotyczyć wyłącznie procedur
badania przydatności.
17.Zasady korzystania z nauki i opieki przez osoby niebędące obywatelami polskimi
zostały ujęte w art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za
korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z nauki w publicznych
szkołach artystycznych.
18.Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 30.03.2022 r.

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2022
 
Rekrutacja 2022/2023
Biuletyn Informacji Publicznej © 2022  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK