Regulamin Rekrutacji Kandydatów do PSM I st. w Sieradzu

Regulamin rekrutacji kandydatów
do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu
(podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm., Rozporządzenie MKiDN z dn. 12.04.2019 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz. U. z dnia 12.04.2019 r. poz. 686)


1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły muzycznej I st. jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat i nie przekroczenie 16 roku życia w tym:
a) na cykl sześcioletni – ukończenie 7 lat i nie przekroczenie 10 roku życia,
b) na cykl czteroletni – ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

2. W szczególnych przypadkach dyrektor może zdecydować o zakwalifikowaniu kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat pod warunkiem posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;

3. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Do wniosku dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej oraz inne dokumenty wskazane we wniosku.

4. Termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni ustala dyrektor szkoły, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, i upływać nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

5. Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

6. Szkoła może zorganizować zajęcia przygotowawcze do badania przydatności oraz inne formy poradnictwa w terminie ustalonym przez dyrektora.

7. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną składającą się z nauczycieli PSM I st. w Sieradzu. Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego powinien przypadać w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane.

8. Badanie indywidualne obejmuje:
a) sprawdzenie uzdolnień muzycznych - poczucie rytmu, słuch muzyczny, pamięć muzyczna,
b) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na instrumencie,
c) rozmowę z rodzicami.
9. Komisja ocenia predyspozycje kandydata w skali 30 punktowej. Do zakwalifikowania kandydata niezbędne jest uzyskanie 20 punktów.

10. Komisja może zaproponować w uzgodnieniu z kandydatem, lub rodzicem inny instrument niż wybrany przez kandydata.

11. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej publicznej szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną egzaminu kwalifikacyjnego mającego na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

12. Z przebiegu badania przydatności i egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

13. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły odbywa się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzania badania przydatności poprzez umieszczenie listy na terenie szkoły.

14. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły odbywa się w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

15. Liczba przyjętych do szkoły kandydatów zależna jest od możliwości organizacyjnych szkoły. Zakwalifikowanie ucznia przez komisję nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

16. Odwołanie rodziców lub prawnych opiekunów może dotyczyć wyłącznie procedur badania przydatności.

17. Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 20.05.2020 r.

Kandydat stawiając się na badaniu uzdolnień muzycznych do złożonego wcześniej drogą elektroniczną wniosku dołącza następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej (obowiązkowo)
 2. Inne dokumenty (zgodnie ze stanem faktycznym) :
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki (w przypadku dziecka 5-6 letniego);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem lub akt zgonu rodzica lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej lub zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności jednego z rodziców,
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, z m.)

Dokumenty składane są w oryginale lub w poświadczonej za zgodność kopii ( poświadczenie notarialne lub w postaci urzędowo poświadczonego odpisu czy wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

 

Zarządzenie nr 10/2020 dyrektora PSM I st. w Sieradzu z dn. 12.06.2020 r.

Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm., i Rozporzą­dzenia MKiDN z dn. 12.04.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicz­nych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 12.04.2019 r. poz. 686) i szkolnego Regulaminu Rekrutacji ogłaszam nabór kandydatów do PSM I st. w Sieradzu na rok szkolny 2020/2021.

Termin składania wniosków o przyjęcie do PSM I st. w Sieradzu poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www.psmsieradz.pl przedłuża się do 19 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata ustalam na dzień 20.06.2020 r.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o dokładnej godzinie badania.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych nastąpi w dniu 26.06.2020 r.

Powołuję szkolną komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do PSM I st. w Sieradzu w dniu 20 czerwca 2020 r. od godz. 9:00 w następującym składzie:

 1. Sławomir Cieślak – przewodniczący

 2. Jolanta Jaros

 3. Milena Jastrząbek

 4. Silvia Csefalvayova

 5. Henryk Soboń

 6. Paweł Krasiński

 7. Magdalena Ristau

 8. Monika Wrzesińska

 9. Romuald Erenc

Dyrektor

Andrzej Grześkowiak

 

Zarządzenie nr 11/2020 dyrektora PSM I st. w Sieradzu z dn. 12.06.2020 r

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych roz­wiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z póź. Zmianami).

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata należy przeprowadzić w poniższym reżimie sanitarnym.

 1. Do badania uzdolnień muzycznych mogą przystąpić jedynie kandydaci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 2. Kandydaci do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać kandydata na badanie uzdolnień muzycznych do szkoły.

 3. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy i przebywający w kwarantan­nie.

 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 5. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące są zobowiązane do korzystania z niego.

 6. Bezwzględnie należy utrzymywać czystość sal, w których odbywa się badanie uzdolnień mu­zycznych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych. Wyznaczone osoby z obsługi zo­bowiązane są do dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników świa­tła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 7. Wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekują­cy), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobo­wych.

 8. Z sali, w której przeprowadza się badanie uzdolnień muzycznych, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można umyć, uprać lub dezynfekować.

 9. Salę, w której organizuje się badanie uzdolnień muzycznych należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

 10. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje się ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust,

 11. Zwraca się uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 12. Unika się większych skupisk osób, zachowuje się dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Zalecenia dla pracowników obsługi:

 1. przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekują­cy), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobo­wych.

 2. wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

 3. umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, wizytatora regionalnego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Dyrektor

Andrzej Grześkowiak

 

XIX Prezentacje Miniatur Skrzypcowych
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK