Procedury bezpieczeństwa na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu
31 sierpnia 2020

Procedury bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Państwowej

Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu

I. Postanowienia ogólne:

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów na terenie szkoły w okresie od 1 września 2020 do odwołania.

2. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Niniejsza procedura dotyczy:

a) uczniów

b) rodziców uczniów,

c) nauczycieli

d) pracowników obsługi i administracji świadczących pracę na terenie placówki

e) wszystkich osób postronnych wchodzących do szkoły

II. Ogólne zasady funkcjonowania szkoły:

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/pracownik/rodzic/osoba z zewnątrz/ zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:

a) 1 opiekun z jednym dzieckiem(dziećmi);

b) obowiązuje stosowane środków ochronnych: osłona na usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk

c) dystans od kolejnego opiekuna min. 1,5 m;

d) dystansu do pracowników szkoły min. 1,5 m.

e) rodzice/opiekunowie przebywają w szkole wyłącznie w wydzielonej przestrzeni, ograniczonej do parteru szkoły

f) rodzice/opiekunowie ograniczają swoją obecność do niezbędnego minimum i uzasadnionej konieczności.

3. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. Pozostałe osoby mogą poruszać się jedynie po wyznaczonej części wspólnej ograniczonej do parteru szkoły.

4. Wszyscy wchodzący do szkoły (uczeń, pracownik, osoba z zewnątrz) są zobowiązanido odkażania rąk.

5. Jeżeli uczeń w trakcie pobytu w szkole będzie przejawiał objawy chorobowe szkoła niezwłocznie izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu i powiadamia rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy, oraz nastąpi powiadomienie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która określi dalsze postępowanie.

7. Wszyscy zobowiązani są do zachowania między sobą dystansu oraz reżimu sanitarnego.

8. Uczniowie nie przynoszą do szkoły rzeczy zbędnych, posługują się wyłącznie własnymi przyborami szkolnymi, podręcznikami, nutami itp. oraz korzystają z nich wyłącznie na zajęciach.

9. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres: sekretariat@psmsieradz.pl, lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie pod numerem: 43 827 17 97.

10. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

11. Ogranicza się do minimum wypożyczanie sal do ćwiczeń. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

12. Nauczyciel przedmiotu głównego reprezentuje ucznia w kwestii wypożyczania nut i instrumentów stosując się do zasad ustalonych przez nauczyciela bibliotekarza.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się wykaz numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2. Wszelkie zaobserwowane w trakcie pobytu w szkole niepokojące objawy należy bezwzględnie zgłaszać nauczycielom (uczniowie) lub przełożonym (pracownicy).

3. Wewnątrz budynku szkoły, a szczególnie przy wejściu, umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.

4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

5. Zaleca się częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem.

6. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

7. Zapasy środków higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, środki dezynfekcyjne) będą uzupełniane na bieżąco.

8. Codziennie będzie prowadzony monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, a także takich elementów, jak klawiatury, włączniki itp.

9. Z sal usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Pulpity i przybory wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

10. Po każdych zajęciach (ćwiczeniu) sale będą zdezynfekowane (powierzchnie dotykowe).

11. Należy myć ręce przed i po lekcji nauki gry na instrumencie, w szczególności na fortepianie/pianinie/akordeonie/perkusji/wibrafonie/ksylofonie lub innym instrumencie, z którego korzysta wiele osób, a którego dezynfekcja jest utrudniona ze względu na znaczące ryzyko zniszczenia instrumentów środkami do dezynfekcji.

12. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SAMODZIELNEGO DEZYNFEKOWANIA INSTRUMENTÓW!

13. Sale będą wietrzone po każdej lekcji przy zmianie grup lub uczniów. Ściśle przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji (przerwy).

IV. Przygotowanie szkoły do pracy online

1. Przejście na system nauki hybrydowej lub zdalnej zostaje wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły na podstawie sytuacji epidemiologicznej za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Praca szkoły w trybie hybrydowym lub zdalnym odbywać się będzie wg osobnego regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia dyrektora.

3. Podstawowymi narzędziami komunikacji i prowadzenia zajęć w nauce zdalnej i hybrydowej jest dziennik elektroniczny FRYDERYK oraz platforma Skype. Dopuszcza się możliwość korzystania z innych form łączności z uczniami wg metod wypracowanych w roku szkolnym 2019/20.

4. W ramach przygotowania do nauki zdalnej zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców do pobrania haseł i loginów, zapoznania się z obsługą platformy i systematycznego odbierania wiadomości.

 

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK