Informacje dla kandydatów

Dnia 12 czerwca 2020 r. została powołana komisja rekrutacyjna oraz został wyznaczony termin badania uzdolnień muzycznych kandydatów do PSM I st. w Sieradzu. Został również określony reżim sanitarny obowiązujący w dniu badania. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów.

 

 

 

Zarządzenie nr 10/2020 dyrektora PSM I st. w Sieradzu z dn. 12.06.2020 r.

 

 

 

 

Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm., i Rozporzą­dzenia MKiDN z dn. 12.04.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicz­nych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 12.04.2019 r. poz. 686) i szkolnego Regulaminu Rekrutacji ogłaszam nabór kandydatów do PSM I st. w Sieradzu na rok szkolny 2020/2021.

 

Termin składania wniosków o przyjęcie do PSM I st. w Sieradzu poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www.psmsieradz.pl przedłuża się do 19 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

 

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata ustalam na dzień 20.06.2020 r.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o dokładnej godzinie badania.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych nastąpi w dniu 26.06.2020 r.

Powołuję szkolną komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do PSM I st. w Sieradzu w dniu 20 czerwca 2020 r. od godz. 9:00 w następującym składzie:

 

 1. Sławomir Cieślak – przewodniczący

 2. Jolanta Jaros

 3. Milena Jastrząbek

 4. Silvia Csefalvayova

 5. Henryk Soboń

 6. Paweł Krasiński

 7. Magdalena Ristau

 8. Monika Wrzesińska

 9. Romuald Erenc

 

 

 

 

 

Dyrektor

Andrzej Grześkowiak

 

 

 

 

Zarządzenie nr 11/2020 dyrektora PSM I st. w Sieradzu z dn. 12.06.2020 r.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych roz­wiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z póź. Zmianami).

 

 

 

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata należy przeprowadzić w poniższym reżimie sanitarnym.

 

 1. Do badania uzdolnień muzycznych mogą przystąpić jedynie kandydaci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 2. Kandydaci do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać kandydata na badanie uzdolnień muzycznych do szkoły.

 3. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy i przebywający w kwarantan­nie.

 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 5. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące są zobowiązane do korzystania z niego.

 6. Bezwzględnie należy utrzymywać czystość sal, w których odbywa się badanie uzdolnień mu­zycznych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych. Wyznaczone osoby z obsługi zo­bowiązane są do dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników świa­tła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 7. Wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekują­cy), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobo­wych.

 8. Z sali, w której przeprowadza się badanie uzdolnień muzycznych, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można umyć, uprać lub dezynfekować.

 9. Salę, w której organizuje się badanie uzdolnień muzycznych należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

 10. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje się ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust,

 11. Zwraca się uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 12. Unika się większych skupisk osób, zachowuje się dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

 

Zalecenia dla pracowników obsługi:

 1. przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekują­cy), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobo­wych.

 2. wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

 3. umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, wizytatora regionalnego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Dyrektor

Andrzej Grześkowiak

 

 

 

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2020/2021 rozpoczęta.

Wniosek wypełnić należy elektronicznie klikając TUTAJ

a następnie przesłać automatycznie formularz do szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

Data badania uzdolnień muzycznych kandydata zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Kandydat stawiając się na badaniu uzdolnień muzycznych do złożonego wcześniej drogą elektroniczną wniosku dołącza następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej (obowiązkowo)
 2. Inne dokumenty (zgodnie ze stanem faktycznym) :
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki (w przypadku dziecka 5-6 letniego);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08. 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem lub akt zgonu rodzica lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej lub zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności jednego z rodziców,
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, z m.)

Dokumenty składane są w oryginale lub w poświadczonej za zgodność kopii ( poświadczenie notarialne lub w postaci urzędowo poświadczonego odpisu czy wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

 

Wypełnij formularz

 

Przykładowy przebieg badania uzdolnień muzycznych kandydatów do PSM I st. w Sieradzu

w

Prezentacja klasy perkusji

 

Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK