Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznaj I st. w Sieradzu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.

3. serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

4. część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.

5. poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

6. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z pomocą strony http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Cieślak, s.cieslak@psmsieradz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43/8271797. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

• imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,

• adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,

• treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć pisemnie w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu

• Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu, 98 - 200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48

• E-mail: sekretariat@psmsieradz.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu 98 - 200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48

Wejście główne od ul. Jana Pawła II lub od ul. Piastowskiej.

Przy wejściu głównym znajduje się podjazd przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, sala koncertowa i sale lekcyjne.

Toalety na parterze budynku przystosowane są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Na pierwszym piętrze i poddaszu znajdują się sale lekcyjne.

Wyznaczyliśmy 16 miejsc parkingowych w tym jedno dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce to jest najbliżej głównego wejścia do budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 
Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2022
 
Rekrutacja 2022/2023
Biuletyn Informacji Publicznej © 2022  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK