Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu

Towarzystwo Muzyczne FERMATA

KONCERT KOLĘD

Tradycyjny KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczniów PSM I st. w Sieradzu i Ogniska Muzycznego przy Towarzystwie Muzycznym FERMATA w Sieradzu.
Koncert odbył się 21 grudnia 2015 r. o godzinie 17:00 w Teatrze Miejskim w Sieradzu.
Oto fotorelacja z koncertu. Wkrótce więcej zdjęć.
sieradz.naszemiasto.pl/artykul/koncert-koled-w-teatrze-miejskim-zdjecia,3606352,artgal,t,id,tm.htmlW dniu 1 października 2015 r. o godzinie 18:00 w Sali Koncertowej PSM I st. w Sieradzu odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki.

Organizatorem koncertu było Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu. Projekt finansowo wspierał U.M. Sieradz. Współorganizatorem koncertu była PSM I st. w Sieradzu. Patronat medialny objęła rozgłośnia NASZE RADIO.

W koncercie wystąpili:

Kamil Radzimowski - duduk Piotr Prokopowicz - duduk
Kristine Harutyunyan - skrzypce Agnieszka Wichłacz - sopran Katarzyna Antoniak, Marek Matuszczak - duet fortepianowy
Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu, Kwintet Akordeonowy i Zespół Perkusyjny z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu - pod dyrekcją Heghine Mkrtchyan
PATRONAT HONOROWY NAD KONCERTEM OBJĄŁ AMBASADOR ARMENII W POLSCE.

Fotorelacja z koncertu na zaprzyjaźnionych portalach. Film na You Tube z tego wydarzenia znajdziecie tu:
youtu.be/LCq0jY7q5-o.

www.nasze.fm/news,19895

gazetaregionu.pl/1733-miedzynarodowy-dzien-muzyki-duduk-w-roli-glownej.html

sieradz.naszemiasto.pl/artykul/miedzynarodowy-dzien-muzyki-w-sieradzu-zdjecia,3527064,artgal,t,id,tm.htmlXI POLSKI FESTIWAL FLETOWY
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FLETOWY
Sieradz, 30.05. - 02.06.2016 r.


Organizatorzy:
- Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

Finansowanie:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Centrum Edukacji Artystycznej

Partnerzy:
- Urząd Miasta Sieradza
- Starostwo Powiatowe
- Sieradzkie Centrum Kultury

Cele Festiwalu:

- prezentacja dorobku artystycznego młodzieży,
- poszerzenie wiedzy o technice wykonawczej gry na flecie poprzez wykłady, konsultacje metodyczne, koncerty oraz wymianę doświadczeń nauczycieli i uczniów,
- poszerzanie i popularyzacja repertuaru fletowego,
- umożliwienie młodym solistom sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych oraz poddanie ich profesjonalnej ocenie.

Uczestnicy:
W Festiwalu mogą brać udział fleciści w trzech grupach:
grupa I – do 10 lat - ur. w 2006 r. i młodsi grupa II – od 11 do 13 lat – ur. 2003 r. do 2005 r. grupa III – od 14 do 16 lat – ur. 2000 r. do 2002 r. grupa IV – od 17 do 19 lat – ur. 1997 r. do 1999 r. (z wyłączeniem studentów szkół wyższych)
Program:
GRUPA I

Uczestnik wykona:
a) dwie kontrastujące części sonaty barokowej (wolna, szybka) dopuszcza się wykonanie z nut
b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część formy cyklicznej).

GRUPA II
Uczestnik wykona:
a) sonatę barokową dopuszcza się wykonanie z nut
b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część formy cyklicznej).

GRUPA III
Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu z listy poniżej:
G. B. Pergolesi – Koncert G-dur A. E. Gretry – Koncert C-dur Ch. W. Gluck – Koncert G-dur C. Stamitz – Koncert G-dur J. Stamitz – Koncert C-dur F. Benda – Koncert e-moll J.J. Quantz – Koncert tzw. „Wojskowy” G-dur J.J. Quantz – Koncert G-dur J. J. Quantz – Koncert D-dur J. Haydn – Koncert D-dur A. Vivaldi – Koncert c-moll b) jeden z następujących utworów do wyboru (lista proponowanych utworów nie jest obligatoryjna) lub inną miniaturę z akompaniamentem fortepianu(dopuszcza się wykonanie z nut).
G. Faure – Fantazja G. Hüe – Fantazja Ph. Gaubert – Nocturne et Allegretto Scherzando P. Taffanel – Andante Pastoral et Scherzettino G. Enescu – Cantabile et Presto L. Ganne – Andante et Scherzo F. Mendelssohn – Bartholdy – Rondo capriccioso op. 14 C. Reinecke – Ballada W. Popp – Fantazja Rigoletto
Grupa IV
Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu (można skorzystać z listy jak w grupie III lub:
W. A. Mozart – Koncert G-dur lub D-dur F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur cz. I b) dowolny jeden utwór z akompaniamentem może być z listy proponowanej w grupie III (dopuszcza się wykonanie z nut)
c) utwór na flet solo z XX-XXI wieku (dopuszcza się wykonanie z nut). Poniżej lista proponowanych utworów (nie jest obligatoryjna):
E. Bozza – Image na flet solo op. 38 P. Hindemith – Acht Stucke Pour Flute P.O. Ferroud – Trais Pieces Pour Flute część III – Toan Yan K. Zgraja – Jedna z trzech etiud wirtuozowskich Flamenco – Studien na Fleto Solo O. Hans – Improwizacja na fleto solo G. Pstrokońska-Nawratil - Eco Per Flauto L. de Lorenzo – Suita mitologiczna na fleto solo op. 38 nr 2 – Marsyas lub nr 3 Apollo D. Lipatti – Introduction Et Allegro Pour Flute Solo M. Kędziora – Plaudens na fleto solo M. Arnold – Fantazja na flet op. 89 M. Stern - Iberica
Jury
Uczestników będzie oceniać międzynarodowe Jury składające się z profesorów Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy powołane przez Dyrektora CEA w Warszawie. Decyzje Jury są ostateczne.
W Festiwalu nie mogą brać udziału uczniowie Jurorów.


Jury przyzna następujące nagrody najlepszym uczestnikom festiwalu:
w grupie I, II i III – nagrody rzeczowe.
w grupie IV – nagrody pieniężne: I miejsce - 4.000 zł.
II miejsce – 3.000 zł.
III miejsce – 2.000 zł.
Laureaci Festiwalu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.

Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród pozaregulaminowych.

Organizacja festiwalu:
1. Festiwal odbędzie się w dniach 30.05. – 02.06.2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu
2. Organizacją Festiwalu zajmuje się Biuro Organizacyjne mieszczące się w PSM I st. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 48, tel./fax (43) 8271797
Informacje o konkursie na stronie internetowej: www.psmsieradz.pl
3. W ramach Festiwalu odbędą się konsultacje, wykłady, dyskusje, przesłuchania oraz koncerty.
4. Festiwal odbędzie się z udziałem publiczności.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, odtwarzania i publicznego udostępniania występów artystycznych.
6. Zgłoszenia na Festiwal należy nadesłać do dnia 22 kwietnia 2016 r. na załączonym formularzu na adres:
a) pocztą elektroniczną : sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) faxem na nr 43 827-17-97
c) pocztą na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
ul. Jana Pawła II 48
98-200 Sieradz

7. Wpisowe za udział w wysokości 100,- zł od każdego uczestnika Festiwalu należy wpłacić na konto:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
w PEKAO S.A. O/Sieradz
nr 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Potwierdzenie należy dołączyć do zgłoszenia.
Zgłoszenia bez wpisowego nie będą przyjmowane.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z Festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

8. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
9. Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom i nie pokrywają kosztów transportu.
10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz dokładny harmonogram podany będzie
do dnia 9 maja 2016 r. na stronie internetowej.
11. KARTA ZGŁOSZENIA poniżej oraz w zakładce INFORMACJE DLA KANDYDATÓW/DOKUMENTY DO POBRANIA
Kierownictwo artystyczne: prof. Antoni Wierzbiński

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu
Andrzej Grześkowiak11th Polish Flute Festival
International Flute ContestOrganizers
- Music Associaction FERMATA from Sieradz
- First Grade State Music School in Sieradz (PSM 1st)

Financing
- The Ministry of Culture and National Heritage
- Centre of Artistic Education

Partners
- The City Council of Sieradz
- The Sieradz District Office
- Sieradz Centre of Culture

Festival Goals

- presentation of the artistic heritage of the youth
- extending the knowledge about the technic of playing the flute through lectures, methodic consultations, concerts and experience exchange between teachers and students
- extending and popularization of flute repertoire
- making possible to young solists checking their abilities and submission to professional judgement

Participants
Participants of the Festival are divided into four groups:
group I – up to 10 years old – born in 2006 and younger group II – bewteen 10 and 13 years old – born between 2003 and 2005 group III – between 14 and 16 years old – born between 2000 and 2002 group IV – between 17 and 19 years old – born between 1997 and 1999 (excluding students of higher education) PROGRAMME

GROUP I

The participant will present:
a) two parts of a baroque sonate (slow, fast), it can be performed with notes
b) any piece of work from memory contrasting stylistically with the chosen sonate ( can be part of a cyclic form)


GROUP II

The participant will present:
a) a baroque sonate, it can be performed with notes
b) any piece of work from memory contrasting stylistically with the chosen sonate ( can be part of a cyclic form)

GROUP III

The participant will present:
a) ufrom memory two parts (slow and fast) of the concert from the list below:
B. B. Pergolesi - G-dur Concert A. E. Gretry - C-dur Concert Ch. W. Gluck - G-dur Concert C. Stamitz - G-dur Concert C. Stamitz - C-dur Concert F. Benda - E-moll Concert J. J. Quantz - the so called Military G-dur Concert J. J. Quantz - G-dur Concert J. J. Quantz - D-dur Concert J. Haydn - D-dur Concert A. Vivaldi - C-moll Concert
b) one of the following works to choose (the list of the suggested works is not obligatory) or any other miniature with piano accompanist (can be presented from notes):
G. Faure - Fantasy G. Hue - Fantasy Ph. Gaubert - Nocturne et Allegretto Scherzando P. Taffanel - Andante Pastoral et Scherzettino G. Enescu - Cantabile et Presto L. Ganne - Andante et Scherzo F. Mendelssohn-Bartholdy - Rondo capriccioso op.14 C. Reinecke - The Ballad W. Popp - The Rigoletto FantasyGROUP IV

The participant will present:
a) from memory two parts (slow and fast) of the concert (one can use list as in group III or):
W. A. Mozart – G-dur Concert or D-dur Concert F. A. Hoffmeister – D-dur Concert, part I
b) chosen work with accompanist, it may be from the list suggested for the group III (can be performed with notes)

c) the work for solo flute from 20th – 21st century (can be performed with notes). Below a list of suggested works (it is not obligatory):
E. Bozza - Image for solo flute op. 38 P. Hindemith - Acht Stucke Pour Flute P. O. Ferroud - Trais pieces pour flute part III - Toan Yan K. Zgraja - one of the masterly etiudes Flamenco - Studien na Fleto Solo O. Hans - Improvisation for solo flute G. Pstrokońska-Nawratil - Eco Per Flauto L. de Lorenzo - mythologic suite for solo flute op. 38 number 2 – Marsyas or number 3 Apollo D. Lipatti - Introduction Et Allegro Pour Flute Solo M. Kędziora - Plaudens for solo flute M. Arnold - Fantasy for flute, op. 89 M. Stern – Iberica
The Jury
Each of the participants will be judged by international jury established by the Director of the Centre of Artistic Edycation in Warsaw and consisting of professors from Music Academies in Poland and abroad. Decisions will be definite. Students of the jury members cannot take part in the Fesival.


Prizes
Jury will give prizes shown below to the best of the participants:
in the 1st, 2nd and 3rd group - personal prizes in the 4th group - money prizes 1st place - 4.000 PLN
2nd place - 3.000 PLN
3rd place - 2.000 PLN
Laureates are obliged to take part in the Laureates' Concert

Non statutory distinctions and prizes are allowed.

Organization of the Festival
1. The Festival will be held from 30th May to 2nd June 2016 in the 1st Grade State Music School in Sieradz.
2. Organization of the Festival is held by the Organization Bureau situated in the 1st Grade State Music School in Sieradz, Jan Paweł II Street no. 48, phone/fax: (0048) 43 827-17-97
Information about the Festival can be found on the website: www.psmsieradz.pl
3. During the Festival different consultations, lectures, discussions, hearings and concerts will be held.
4. The Festival is open to the public.
5. Organisers reseve the right to record, play and public distribiution of the artistic performances.
6. Applications (form attached) should be sent by 22nd April 2016 to the address:
a) by e-mail: sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) by fax: 43 827-17-97
c) by traditional mail to the address:
Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st.
ul. Jana Pawła II 48
98-200 Sieradz

7. Registration fee of 100 PLN from each of the participants should be paid on the account:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
PEKAO S.A. O/Sieradz number: 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Confirmation should be attached to the application form.
Application forms without the registration fee confirmation will not be taken into consideration.
While resigning from the Festival the deposit will not be given back.

8. Organizers do not provide accompanists.
9. Organizers do not provide accomodation and do not refound costs of transportation.
10. The list of the participants qualified to take part in the Festival and the schedule will be presented by 9th May 2016 on the website (notifications will be sent by e-mail).

Artistic Direction: prof. Antoni Wierzbiński

Director of the 1st grade State Music School in Sieradz
Andrzej GrześkowiakKONCERT THE BADJI BAND

Towarzystwo Muzyczne FERMATA i Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Sieradzu zapraszają na
Koncert zespołu
THE BADJI BAND

w składzie:

Ablaye Badji – kora (harfa zachodnioafrykańska), śpiew
Azja Kamińska – śpiew
Mariusz Menes – gitara
Adam Lewartowski – gitara basowa
Paweł Krasiński – perkusja

21 czerwca 2015 r. Godzina 18:00

Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48

www.youtube.com/watch />
Bilety: Cegiełki w cenie 10zł na rzecz „Fermaty” do kupienia w sekretariacie PSM w Sieradzu od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 19:00
W dniu 24 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 na scenie sieradzkiej PSM zaprezentowały swoje możliwości muzykalne rodziny z Sieradza, Zduńskiej Woli i Ostrowa Wlkp. To wielkie przeżycie nie tylko dla rodziców i najbliższych, ale przede wszystkim dla dzieci, które mają okazję pochwalić się swym talentem przed większą publicznością.
Festiwal jest imprezą integrującą amatorski ruch muzyczny. Udział w nim może wziąć każdy początkujący muzyk wykonujący muzykę poważną.
Podczas imprezy uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami oraz pochwalić własnym repertuarem.
Festiwal ma zachęcać do zespołowego muzykowania, a przede wszystkim do rozpoczęcia gry na instrumentach oraz nauki śpiewu.
Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny miasta i regionu. Organizatorami tej cyklicznej imprezy są Towarzystwo Muzyczne FERMATA, PSM I st. i sieradzki Urząd Miejski.
Koncert ten już po raz drugi odbył się w nowej sali koncertowej PSM a swoje umiejętności zaprezentowało 29 osób.
Na scenie wystąpili:
Aleksandra Zawadzka – fortepian, Natalia Zawadzka – skrzypce, Małgorzata Szymczak – skrzypce w utworach: Miś z laleczką i Kowboj.
Maciej Wlazło – fortepian, Ewa Wlazło – fortepian w utworze Stary samochód.
Anna Weronika Gajda – skrzypce, Katarzyna Gajda – skrzypce w utworach: I.F. Mazas – Adagio i What child is this - 16th Century English Melody, J. Hook`a – I część Sonaty.
Franciszek Wlazło – fortepian, Dariusz Wlazło – akordeon zagrali temat z filmu Vabank.
Małgorzata Węglewska – skrzypce, Kinga Krakowska – skrzypce w utworach: Piosenka ukraińska i Piosenka kowboja.
Zofia Michałowicz – fortepian, Stanisław Michałowicz – fortepian, Olga Michałowicz – fortepian w utworze M. Schmit – Mała pantera.
Klara Nowaczyk – fortepian, śpiew, Wiktoria Nowaczyk – skrzypce, śpiew w utworach: E. Iwan – Polka, A. Cofalik, R. Twardowski – Kangur, J. Cygan – Przyjaciel wie.
Alicja Grześkowiak – skrzypce, Maria Grześkowiak – fortepian, Andrzej Grześkowiak – fortepian w utworach: M. Popławski – Taniec hiszpański, M. Popławski – Mazur.
Tomasz Mytkowski – klarnet, Piotr Mytkowski – fortepian w utworze P. Harvey – Chalumeau rag.
Amelia Czyżak – skrzypce, Zuzanna Zawieja – skrzypce, Julia Jarząb – flet, Miłosz Jarząb – kontrabas w utworach: T. Czyczyło – Mały kanon, W. Trapp – Oh Susanna, M. Giacchino – Le Festin.
Michalina Wieczorek – skrzypce, Wojciech Wieczorek – perkusja, Marcin Wieczorek – akordeon w utworach: L. Portnoff – Fantazja rosyjska nr 2, H. Mancini – Baby Elephant Walk.
Uczestnicy, swoją grą i zaangażowaniem udowodnili, że rodzinne muzykowanie to jeden z najlepszych sposobów na wspólne spędzanie czasu, to prawdziwa magia rodzinnego muzykowania.
Na zakończenie, jako gość specjalny festiwalu, wystąpił zespół Tarchała Quartet z Długopola Dolnego w powiecie kłodzkim, gmina Bystrzyca Kłodzka. Wykonali najlepsze przeboje muzyki klasycznej:
1. J.P.E. Martini – Plaisir d'amour.
2. W.A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik.
3. J.S. Bach, Ch. Gounod – Ave Maria.
4. J. Strauss-syn – Nad pięknym modrym Dunajem.
5. J. Strauss-syn – polka – Tritsch-tratsch.
6. J. Bock – fantazja na tematy z musicalu Skrzypek na dachu.
7. J. Brahms – Taniec węgierski nr 5.

Relacja filmowa z Festiwalu na You Tube:

www.youtube.com/watch />

N O W O Ś Ć!!!
KLASA PERKUSJI I GITARY BASOWEJ.

Towarzystwo Muzyczne FERMATA ogłasza zapisy do klasy perkusji i gitary basowej w roku szkolnym 2012/2013.
Informacje pod nr telefonu 43/8271797
Z A P R A S Z A M Y!!!


TOWARZYSTWO MUZYCZNE FERMATA
ogłasza zapisy do klas:
fortepianu akordeonu gitary skrzypiec fletu klarnetu saksofonu keyboardu śpiewu perkusji gitary basowej rytmiki (dzieci 5 - 6 -letnie)
informacje pod numerem telefonu 43/8271797
oraz w sekretariacie PSM I st. w SieradzuNr konta bankowego Towarzystwa Muzycznego FERMATA
PEKAO S.A. o/Sieradz
14 1240 3275 1111 0000 2912 8127KONCERT KOLĘD 2015

SIERADZKI FESTIWAL MUZYKUJĄCYCH RODZIN 2015

KONCERT OGNISKA MUZYCZNEGO 2015

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2013

Fot. Paweł Kurzawski

IX MSNP

IX Polski Festiwal Fletowy

Fot. Paweł Kurzawski

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2011

fot. Paweł Kurzawski  XI PFF KARTA ZGŁOSZENIA   16.5 kB
  PARTICIPANT'S CARD   13.5 kB


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl